Philadelphia: St Peter’s

41. [effaced angel]

IMG_0056 IMG_0059


42. Elizabeth Nixon

IMG_0068


43. Charles Kirkham

IMG_0069 IMG_0072 IMG_0073


44. Henry Nixon

IMG_0074


45. Mrs. Elizabeth Cadwalader

IMG_0077 IMG_0081


46. Henry Gramond

IMG_0095 IMG_0096


47. William Gramond

IMG_0100 IMG_0101


48. Elizabeth Nixon ;  John Nixon

IMG_0107 IMG_0108IMG_0116


49. Elizabeth Rollmann

IMG_0109 IMG_0110 IMG_0111 IMG_0113


50. [small effaced]

IMG_0114 IMG_0115


51. Edmund Carmick

IMG_0123 IMG_0125 IMG_0126


52. Benjamin Chew Esq.

IMG_0131 IMG_0132 IMG_0134


53. John and Susan Wallace

IMG_0135 IMG_0136 IMG_0138 IMG_0140


54. ? Wilson?

IMG_0153 IMG_0153


55. Mary Wilcox Wells

IMG_0162 IMG_0163


56. Harry McCall

IMG_0164 IMG_0165 IMG_0166


57. James Gibson

IMG_0170 IMG_0171 IMG_0172


58. John Beale Bordley

IMG_0175 IMG_0176


59. Benjamin C. Wilcocks

IMG_0178 IMG_0184 IMG_0185 IMG_0186 IMG_0187


60. Helen Julia wife of Chandler Robbins

IMG_0188 IMG_0189 IMG_0192


<< Gravestone Transcriptions II                          Gravestone Transcriptions IV >>


All photographs taken by Emily B. Stanback